Kwesties die de vasten doen verbreken waarbij er boetedoening vereist is


Boetedoening (Kafarah) is vereist wanneer het vasten van de Ramadan opzettelijk wordt verbroken. In zo een geval moet er een slaaf of slavin (Raqaba) worden vrijgekocht. In geval dit niet mogelijk moet er achtereenvolgens 60 dagen worden gevast en als dit ook niet mogelijk is, dan moeten er 60 armen 2 maal daags worden voorzien van een heel maaltijd.
Bij inachtneming van de vastendagen ter boetedoening mag er geen van de vastendagen verzuimd worden. Als dit wel het geval is, moet er opnieuw 60 dagen worden gevast. De dagen hiervoor worden niet meegeteld.
Bijvoorbeeld:
Als een persoon 59 dagen heeft gevast en de 60ste dag niet heeft kunnen vasten vanwege ziekte of een ander excuus, dan moet opnieuw achtereenvolgend 60 dagen gevast te worden. De eerdere 59 dagen zijn niet meer geldig.
De vastendagen die een vrouw in haar menstruatie periode mist worden niet meegeteld. De dagen voor en na haar menstruatieperiode zullen worden samengevoegd en de boetedoening zal hierbij zijn voldaan.
[Rad al- Muhtar, Bahare Shari’at, Fatawa Alamgiri]
De boetedoening is vereist als het verbreken van het vasten berusten op een paar voorwaarden. Als deze voorwaarden zijn gevonden is de boetedoening vereist, anders niet.
Voorwaarden voor de boetedoening
  1. De vasten moet in de Ramadan in acht zijn genomen met de intentie van de vasten voor de Ramadan.
  2. De vastende persoon was geen reiziger.
  3. De vastende persoon was plichtig om te vasten volgens de islamitische wetgeving (Mukallaf), dus verstandelijk, volwassen, enz. In geval een kind of geesteszieke persoon de vasten heeft verbroken dan is er geen boetedoening.
  4. De intentie voor de vasten van de Ramadan was gevormd vanaf de nacht, dus bij het verbreken van de vasten, waarvan de intentie overdag was gevormd is geen boetedoening vereist
  5. Als na het breken van de vasten een situatie van overmacht zich voordoet waardoor er toestemming wordt verleend om niet te vasten
Bijvoorbeeld:
Bij het aanvangen van menstruatie en kraamvloed of bij het ziek worden, waardoor er toestemming is verleend niet te vasten. In deze situaties is boetedoening niet vereist.
Boetedoening is echter wel vereist als na het verbreken van de vasten een situatie zich voordoet, waardoor de persoon wel is geëxcuseerd van de vasten, maar dat er geen sprake was van overmacht.
Bijvoorbeeld:
Door het zichzelf aanbrengen van letsels, waardoor in een persoon niet in staat is om te vasten of dat een persoon een reiziger is geworden. Hierdoor komt de boetedoening niet te vervallen omdat hier geen sprake is van overmacht, maar eigen keuze. Hierdoor is de boetedoening dus vereist.
[Dur al-Mukhtar, al-Jauhara, Fatawa Alamgiri, Bahaare Shari’at, etc.]
Kwestie:
Indien een vastende persoon met opzet medicijnen heeft ingenomen, voedsel heeft gegeten of gedronken, water heeft gedronken, iets heeft gegeten of gedronken voor de smaak, anale of vaginale gemeenschap met een geslachtsrijpe persoon (hetzij man of vrouw) heeft gehad. Het maakt geen verschil of er wel of geen zaadlozing heeft plaatsgevonden of dat met de vastende persoon in passieve zin geslachtsgemeenschap is bedreven. In alle gevallen is het inhalen van de bewuste vastendag en boetedoening vereist.
Kwestie:
Een persoon heeft een handeling verricht, waardoor het vasten niet is verbroken, maar was zelf in de veronderstelling dat het vasten was verbroken en vervolgens opzettelijk heeft gegeten of gedronken.
Bijvoorbeeld:

  • Bij het ondergaan van een aderlating (een ingreep waarbij een hoeveelheid bloed uit iemands lichaam wordt gehaald om bepaalde aandoeningen van het bloed en de bloedvormende organen te kunnen behandelen).
  • Bij het ondergaan van vacuümtherapie (het creëren van een vacuüm boven de huid door het plaatsen van holle voorwerpen nadat hierop een kleine incisie is gemaakt om bloed uit het lichaam te halen).
  • Door het aanbrengen van antimonium (surma, kohl) op de ogen.
  • Bij het plegen van sodomie met een dier, het aanraken van een vrouw, haar kussen, naast haar te hebben gelegen of niet penetratieve gemeenschap te hebben gehad, Echter heeft er in al deze gevallen geen zaadlozing plaatsgevonden.
  • Bij het inbrengen van een droge vinger in de anus.
Indien iemand na het plegen de bovengenoemde handelingen opzettelijk heeft gegeten of gedronken, dan moet de vasten over de bewuste vastendag ingehaald worden en is de boetedoening vereist.
Indien er in de bovengenoemde gevallen geen veronderstelling was dat het vasten was verbroken, maar slechts in veronderstelling was dat het vasten naar aanleiding van een uitspraak door een gerenommeerde islamitische rechtsgeleerde (Mufti) was verbroken en hierdoor opzettelijk heeft gegeten of gedronken of door het horen van een Hadith, waarvan de correcte betekenis niet was begrepen en hierdoor had geconcludeerd dat het vasten was verbroken, dan is de boetedoening niet vereist ook al was de uitspraak van de islamitische rechtsgeleerde onjuist of de gehoorde Hadith niet bewezen geacht.
[Dur al- Mukhtar, Bahare Shari’at]

Bronvermelding : Dur al-Mukhtar al-Jauhara Fatawa Alamgiri Bahaare Shari’at